Nuläge – vad behöver förbättras?

Varumärket "Laxtrolling Vänern" tappar värde i takt med att antalet utplanterade laxar minskar...

Antalet utplanterade laxar räcker inte till längre för att upprätthålla ett attraktivt laxfiske i Vänern.

Laxfond Vänern är en stiftelse från början av 80-talet. Kapitalet kommer från stiftarna, kommuner och län runt Vänern. Fonden har till uppgift att genom sin avkastning finansiera och verkställa utsättningar av lax och öring i Vänern, samt i övrigt verka för laxen och fisket i sjön. I samband med massiva årliga utsättningar under 90-talet blev Vänern snabbt känd som ett laxfiskevatten i världsklass!

Under senare år och i takt med att möjligheterna att erhålla avkastning av kapital har minskat, samtidigt som smolten (laxungarna) blivit mer kostsam, beroende på uppfödarnas omkostnader, så har av naturliga skäl antalet utsatta smolt minskat. Här ligger en stor del av problemet som måste åtgärdas.

Berömvärda insatser har gjorts, främst av olika fiske – och trollingklubbar, som frivilligt samlat in medel som oavkortat har gått till utsättning av smolt. Även kraftbolaget har förlagt en andel av kompensationsutsättningen till att ske direkt i Vänern.

Med utgångspunkt från antalet utsatta smolt under tiden Laxfonden verkat, samt tillgängliga fångstuppgifter under motsvarande tid, har vi kommit fram till målsättningen att Vänern måste tillföras minst 90.000 lax – och öringsmolt årligen, för att behålla ett sportfiske med värdiga fångstmöjligheter! Se vidare förklaring här >>>

Under rådande omständigheter förmår Laxfonden med sin disponibla avkastning och bidragsmedel att finansiera omkring hälften av dessa 90.000. Resterande del måste alltså finansieras på annat sätt!

För att uppnå målsättningen – 90.000 utsatta 2-åriga lax – och öringsmolt, av hög kvalité, i Vänern – saknas alltså ca. 30.000 smolt, vilket motsvarar ca. 700 tkr. per år.